REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu „praktycznastronatreningu.pl” i usług świadczonych przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, NIP: 6252220520, REGON: 364913030, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Warunkiem skorzystania z usług i prawidłowego użycia „praktycznastronatreningu.pl” jest zapoznanie oraz przestrzeganie REGULAMINU.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają tryb oraz sposób działalności „praktycznastronatreningu.pl”, prowadzonej przez EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, NIP: 6252220520, REGON: 364913030, umożliwiając Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci szkoleń online oraz innych produktów elektronicznych opisanych na stronie Sklepu.

2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest również za pośrednictwem: zakładki kontakt na stronie internetowej www.praktycznastronatreningu.pl, pisemnie na adres: EduProject Natalia Flasz, Będzin 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, telefonicznie pod nr 506144590 oraz e-mailowo na adres: ko*****@pr**********************.pl lub w przypadku płatności ro*********@pr**********************.pl.

3. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej www.praktycznastronatreningu.pl, w sposób umożliwiający każdemu Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczające jest: dostęp do internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.

6. EduProject Natalia Flasz przyjmuje domniemanie, że każdy Klient, w swoim interesie podaje wszelkie prawdziwe informacje i zgodne ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy ponosi tylko i wyłącznie Klient.

7. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających z usług EduProject Natalia Flasz, chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami.

8. Wszystkie informacje o towarze i treściach cyfrowych świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.

9. Ceny Towarów i treści cyfrowych dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy wyrażone są w walucie PLN i zawierają podatek VAT.

10. Korzystanie ze Sklepu internetowego Sprzedawcy oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sprzedawcy. Promocje organizowane przez Sprzedawcę nie podlegają łączeniu, chyba, że Regulamin danej promocji stanowi inaczej.

12. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o produktach, usługach, nowościach oraz promocjach. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji lub przesyłając takowe żądanie Sprzedawcy.

13. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Kupującego są nieodpłatne. Odpłatne są umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

II. DEFINICJE POJĘĆ

Słowa użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

a) SPRZEDAWCA – EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie 42-500, ul. Śmigielskiego 7b/26, NIP: 6252220520, REGON: 364913030.

b) KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze EduProject Natalia Flasz,

c) KONSUMENT – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

e) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towaru lub Treści cyfrowej zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

f) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

g) USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2020r. poz. 287, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.

h) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, za pomocą Formularza zamówienia zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i ilość towaru lub treści cyfrowej, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamówienie towaru lub treści cyfrowej dokonuje się w następujący sposób:

a.) wybranie Towaru/Treści cyfrowej poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,
b.) wybranie sposobu dostawy,
c.) kliknięcie przycisku „dalej”,
d.) akceptacja wybranych Towarów/Treści cyfrowej i podanie niezbędnych danych celem realizacji usługi,
e.) wybranie sposobu płatności,
f.) kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
g.) po zakończeniu Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie zamówienia.

2. Klient może także dokonać zamówienia Towaru/Treści cyfrowej w punkcie sprzedaży. W takiej sytuacji niniejszy regulamin również jest wiążący.

3. Zawarcie umowy następuje z chwilą, kliknięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu. Od tego momentu wiąże Klienta umowa z firmą EduProject Natalia Flasz.

4. W sytuacji dokonania zamówienia w punkcie sprzedaży, za moment zawarcia umowy uważa się moment wpłaty całości ceny i jest to jednoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniem jego treść. Z chwilą uiszczenia w kasie sklepu ceny dochodzi do zawarcia umowy. Dopuszczalna jest każda forma zapłaty akceptowana w danym sklepie.

5. Zamówienia nieopłacone pozostają nieaktywne do momentu zapłaty.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów lub Treści cyfrowych prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.praktycznastronatreningu.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach lub usługach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

7. W sklepie www.praktycznastronatreningu.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
a) przelew na konto bankowe,
b) płatność za pobraniem,
c) płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic lub Maestro,
d) BLIKiem,
e) za pomocą konta PayPal.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta EduProject Natalia Flasz w serwisie wskazanym w ust. III pkt. 9.

9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są:
a) w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
b) w zakresie płatności szybkim przelewem jest mElements S.A.
c) w zakresie płatności BLIKiem jest 
Polski Standard Płatności Sp. z o.o.
d) w zakresie płatności za pomocą konta Paypal jest PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.

10. Płatność za pobraniem – wybierając tę metodę Kupujący obciążany jest dodatkowym ryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 30 zł, doliczanym do przesyłki każdego produktu.

11. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest kwota 30 zł, o której mowa w ust. III pkt. 10 niniejszego paragrafu.

12. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych opisane są na stronach Sklepu. Kupujący może się z nimi szczegółowo zapoznać podczas składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący.

13. Czas realizacji zamówienia produktu fizycznego nie powinien przekroczyć 48 h, chyba że opis produktu w Sklepie wskazuje na dłuższy czas realizacji zamówienia. Zamówienie jest zrealizowane, gdy zostanie nadane Kupującemu. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

14. Realizacja szkolenia online następuje za pomocą wiadomości e-mail przesłanej Kupującemu, która to zawiera instrukcję uzyskania dostępu do szkolenia online.

15. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny, jak na przykład ebook następuje przez przesłanie e-maila Kupującemu z instrukcją pobrania zakupionego produktu elektronicznego lub uzyskania do niego dostępu.

16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

17. W przypadku chęci rezygnacji ze szkolenia stacjonarnego zakupionego w sklepie www.praktycznastronatreningu.pl, zgłoszonej w okresie powyżej 14 dni kalendarzowych, liczonych od planowanej daty szkolenia, Sprzedawca zwraca kwotę zakupu pomniejszoną o 10% wartości zakupu. W przypadku zgłoszenia chęci rezygnacji ze szkolenia stacjonarnego zakupionego w sklepie www.praktycznastronatreningu.pl, zgłoszonej w okresie poniżej 14 dni kalendarzowych, liczonych od planowanej daty szkolenia, Sprzedawca zwraca kwotę zakupu pomniejszoną o 50% wartości zakupu. Sytuacje zdrowotne wymagają przedstawienia dokumentacji medycznej przesłanej na adres mailowy sprzedawcy ko*****@pr**********************.pl.

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość może odstąpić o umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania kupionych rzeczy lub od dnia zawarcia umowy w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

2. Od dnia 1 stycznia 2021r. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, iż nie posiada ona dla owej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z PKD ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeśli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

4. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu w drodze oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia znajdującego się poniżej, lecz nie jest to obowiązkowe.

6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.

7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

10. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną zostały ustalone przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zostały określone w Kodeksie cywilnym (w szczególności w art. 556-576 k.c.). Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt oraz treść cyfrową bez wad.

11. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować Sprzedawcę (tradycyjną pocztą lub elektroniczną pocztą), określając swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

12. Sprzedawca rozpatruje w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu Klienta.

13. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych, kurierskich i dostawy do Paczkomatów, odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

14. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
(1) zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
(2) odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8. Dokumentem uprawniającym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Klientów – Przedsiębiorców jest faktura.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI

1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów i Obdarowanych, będącymi osobami fizycznymi jest EduProject Natalia Flasz z siedzibą w Będzinie, ul. Śmigielskiego 7b/26, 42-500 Będzin, NIP: 6252220520, REGON: 364913030.

2. Dane osobowe Klienta, Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Sprzedawcy.

3. Państwa dane są gromadzone w celu:
a) kontaktu z Państwem, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest:

– realizacja umów z klientami,
– prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych w celu rozwoju naszych usług i produktów,

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które w związku z celem przetwarzania są niezbędne i wystarczające do realizacji tego przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wy magany szczególnymi przepisami. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Pań stwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Administrator może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe. Mogą to być firmy świadczące usługi księgowe lub pocztowe oraz kurierskie oraz firmy obsługujące nasze działania marketingowe i sprzedażowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Na podstawie tzw. RODO przysługują Państwu takie prawa jak: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzanych swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych. W sprawie danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: ko*****@pr**********************.pl. Od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca wskazuje, iż treści zwarte w Sklepie, jak również produkty elektroniczne czy szkolenia online objęte są ochroną prawa autorskiego przysługującemu Sprzedawcy. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z zawartymi umowami Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, nie będącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)